تمام نوشته های puyaadmin

21نوامبر/16
مرغ داری

کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت سالن های پرورش طیور

اتوماسیون مرغ داری تغییرات مختلفی در چند سال اخیر برای فعالین در حوزه مرغ داری اتفاق افتاده است که عرصه را بر آنان دشوار ساخته است مانند : افزایش هزینه های حاملبیشتر…
08نوامبر/16
گلخانه

کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت گلخانه از طریق SMS

کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت گلخانه از طریق SMS گلخانه های مدرن امروزی، دما و رطوبت محیط، شدت و مدت زمان روشنایی، میزان دی اکسید کربن، دمای خاک و سایر پارامترهایبیشتر…
21سپتامبر/16
اتصال بین مخرن آب و پمپ توسط کنترلرهای سیم کارتی

اتصال پمپ و مخازن

اتصال بین مخرن آب و پمپ توسط کنترلر های سیم کارتی به صورت معمول جهت کنترل و نظارت بر سطح مایعات درون یک مخزن از روش کابل کشی استفاده می شود. امابیشتر…