Tag Archives: کنترل دما در مرغداری

21نوامبر/16
مرغ داری

کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت سالن های پرورش طیور

اتوماسیون مرغ داری تغییرات مختلفی در چند سال اخیر برای فعالین در حوزه مرغ داری اتفاق افتاده است که عرصه را بر آنان دشوار ساخته است مانند : افزایش هزینه های حاملبیشتر…